I. Informatie over de actie en de algemene regels:

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op “ Greenmotion Win 100 repen actie 2020” ( de “Actie”) die wordt georganiseerd door Greenmotion, Manpadslaan 1, 2105 MA, Heemstede, Nederland (“Greenmotion”)

De Actie start op 25 september 2020 om 9.00 uur en eindigt op 31 oktober 2020 om 23.59 uur (de “Actieperiode”). Na 31 oktober 2020 23.59 uur kan men zich niet meer inschrijven voor de Actie. De prijs wordt na de Actieperiode toegekend, vanaf 5 november 2020.

De Actie is toegankelijk via de website www.greenmotion.nl. Deze URL wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen, waaronder Greenmotion social media.

 

II. Deelname aan de Actie
Een “Deelnemer” is als volgt gedefinieerd: een bedrijf of organisatie waarvan een medewerker van 18 jaar of ouder via de mail een Sint- of kerstgeschenk order heeft geplaatst binnen de actieperiode.

Deelname aan deze Actie is vrijwillig en kosteloos.
Een Deelnemer dient in bezit te zijn van een geldig KVK-nummer en gevestigd in Nederland of België. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Greenmotion, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deelname aan het evenement is uitgesloten voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Iedere Deelnemer mag slechts één keer deelnemen

Alleen een Deelnemer die gedurende de Actieperiode aan alle Actievoorwaarden voldoet, maakt kans op een Prijs.

Om in aanmerking te komen voor een Prijs is het noodzakelijk om een orderbevestiging te tonen die binnen de actieperiode is geplaatst. Een Deelnemer geeft bij registratie voor de Actie toestemming om in de nabije toekomst de promotionele nieuwsbrieven van Greenmotion te ontvangen. Als een Deelnemer in de toekomst de Greenmotion Nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, dan kan de Deelnemer zich uitschrijven middels de button onderaan de Greenmotion Nieuwsbrief.

 

III. Informatie over de Prijs
Na de Actieperiode wordt 1 x een prijs (de “Prijs”) weggegeven aan 1 winnaar te weten: 100 x Tony’s Chocolonely Classic Repen á 180 gr.

De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.

Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Greenmotion.

De winnaar van de Prijs wordt willekeurig geselecteerd door middel van een computertrekking uit de groep Deelnemers die aan alle Algemene Voorwaarden voldoen.

De winnaar stemt er bij het aanvaarden van de Prijs in toe dat aanvaarding geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is.

De winnaar wordt gebeld door Greenmotion om een afspraak te maken om de Prijs persoonlijk te overhandigen.

Greenmotion gaat langs op het vestigingsadres zoals opgegeven door de winnende Deelnemer om de Prijs persoonlijk te overhandigen.

Tijdens de uitreiking van de Prijs aan de winnaar zal de Deelnemer worden gefilmd en gefotografeerd. De Deelnemer dient ter plaatse een toestemmingsformulier te ondertekenen dat de Deelnemer er mee in stemt dat er foto- en filmopnames van hem/ haar worden gemaakt op het moment waarop de prijs wordt toegekend en overhandigd. De Deelnemer geeft toestemming dat dit beeldmateriaal door Greenmotion gebruikt mag worden.

Greenmotion is gerechtigd deelnemers die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden uit te sluiten van deelname en zodoende de Prijs niet toe te kennen. Greenmotion is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of - software of uitval van enigerlei aard waardoor de orderbevestiging of andere gegevens van de Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.

Alle beslissingen die door Greenmotion worden genomen met betrekking tot deze Actie zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 

IV. Persoonsgegevens
Greenmotion verzamelt de volgende informatie van de Deelnemer: voornaam, achternaam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer, zoals opgegeven door de Deelnemer tijdens inschrijving van de Actie.

Bij deelname aan de Actie stemt de Deelnemer er nadrukkelijk mee in dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt door Greenmotion voor en ten behoeve van de Actie.

Alle persoonsgegevens die door middel van deze Actie worden verkregen zullen vertrouwelijk door Greenmotion worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Greenmotion zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden of verkopen aan een derde partij. Deelnemers stemmen ermee in om maximaal drie e-mails te ontvangen van KLM naar aanleiding van deze Actie en de uitkomst van de trekking.

Deelnemers kunnen meerdere e-mails ontvangen als zij zich aanmelden voor de nieuwsbrief of al ingeschreven zijn.

 

V. Vragen
Vragen, opmerkingen of eventuele klachten over deze Actie kunnen worden geadresseerd aan info@greenmotion.nl.

 

VI. Slotbepalingen
Indien de Actie niet volgens plan kan verlopen om welke reden dan ook, of in het geval van besmetting door computervirussen of bugs, manipulatie, ongeoorloofde interventie, fraude, handelingen van Deelnemers, technische storingen of andere oorzaken die de administratie, veiligheid, rechtvaardigheid, integriteit of het goed gedrag in het kader van de Actie compromitteren of in gevaar brengen, dan behoudt Greenmotion zich het recht voor om naar eigen goeddunken een Deelnemer te diskwalificeren en/of de Actie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten, en naar eigen goeddunken een Prijs toe te kennen aan een willekeurige in aanmerking komende, niet-verdachte inzending die voorafgaand aan de handeling die tot deze aanpassing heeft geleid op geldige wijze is ontvangen.

Greenmotion behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, de Prijs, de definities of andere informatie aan te passen of de Actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de Actie en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.

De aansprakelijkheid van Greenmotion is enkel beperkt tot de waarde van de gekozen Prijs. Door zich aan te melden, zien Deelnemers af van en gaan zij ermee akkoord Greenmotion te vrijwaren van en te beschermen tegen alle claims, eisen, verliezen en rechtsvorderingen voor alle schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle gevolgschade, economische en incidentele schade), aansprakelijkheid, verlies, kosten, honoraria (inclusief van advocaten), met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade aan de identiteit, reputatie of gelijkenis (inclusief overlijden) van personen of derden, of persoonlijke of onroerende goederen, geheel of gedeeltelijk, als direct of indirect gevolg van aanvaarding of bezit van of deelname aan de Actie, en al dan niet geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door het handelen, nalaten, nalatigheid of wangedrag van Greenmotion

De Nederlandse Gedragscode voor Promotionele Kansspelen is van toepassing op deze Actie.

Op deze Actie waaronder ook deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter van de rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.